ÕIGUSLIK MÄRKUS

KÄESOLEVA VEEBILEHE MÜÜGIEDENDUSMATERJALID ON KOOSTATUD VIITEGA IFPMA RAVIMITE TURUSTAMISE JUHISELE (IFMPA CODE OF PHARMACEUTICAL MARKETING PRACTICES, WWW.IFPMA.ORG).

VÄLISTUSED
Käesoleva rahvusvahelise veebilehe on koostanud AstraZeneca. Oleme veebilehe tegemisel rakendanud mõistlikke abinõusid ega ei vastuta ühegi isiku ega organisatsiooni ükskõik millises maailma paigas sooritatavate toimingute eest, mis otseselt või kaudselt põhinevad käesoleval veebilehel toodud teabel, olenemata sellest, kas sellist teavet oleme andnud meie või on andnud kolmandad isikud. Selle veebilehe sisu ei tohiks tõlgendada kui nõuannet ega soovitusi ning selle alusel ei tohiks teha otsuseid ega sooritada mingeid toiminguid.

Meditsiini pideva arengu tõttu ei pruugi käesoleval veebilehel sisalduv teave olla alati kõige uuem ning seepärast on see esitatud koostamise ajal saada oleval kujul. ME EI ANNA KÄESOLEVA VEEBILEHE SISU KOHTA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID JA KINNITUSI EGA VÕTA ENDALE SELLEGA SEOSES MINGEID KOHUSTUSI (SEALHULGAS VEEBILEHE SISU AJAKOHASUSE, KEHTIVUSE, TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE EGA MINGIKS KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, SAMUTI MITTE SELLE KOHTA, ET KÄESOLEVA VEEBILEHE KASUTAMISE TULEMUSED ON ILMA VIGADETA VÕI USALDUSVÄÄRSED). Te peate kinnitama, et kasutate käesolevalt veebilehelt või selle kaudu saadud või alla laaditud teavet üksnes omal äranägemisel ja riisikol. Mõnedel volialadel ei ole kaudsete garantiide välistamine lubatud ning seetõttu need välistused seal ei kehti.

Käesoleval veebilehel olev meditsiiniline teave ei asenda meditsiinilisi nõuandeid ning me ei saa vastata ühelegi e-kirjale, mis sisaldab Teie isikliku tervishoiu küsimusi. Teave käesoleval veebilehel mainitud toodete kohta võib eri riikides olla erinev. Oma riigis kehtivat teavet peaksid patsiendid ja tervishoiutöötajad küsima kohalikest meditsiini- ning ametiasutustest. ENNE, KUI TEGUTSETE KÄESOLEVAL VEEBILEHEL KÄSITLETAVATE MATERJALIDEGA SEONDUVALT, PEATE VASTAVATE PROBLEEMIDE OSAS KONSULTEERIMA SOBIVA KVALIFIKATSIOONIGA TERVISHOIUTÖÖTAJAGA.

Käesolevat veebilehte ei tule mõista kui kutset investeerida AstraZeneca PLC aktsiatesse, ADR-idesse (American Depositary Receipt, vahend, mille abil USA börsidel kauplevad investorid saavad omandada välisriigi ettevõtete aktsiaid) või muudesse väärtpaberitesse. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda prognoosidest, arvamustest või ootustest, mida käesoleval veebilehel väljendatakse, ning väärtpaberite hinna kujunemist tulevikus ei tohiks ennustada selle kujunemise põhjal minevikus.

AUTORIÕIGUS
Käesoleva veebilehe autoriõigus, sealhulgas õigus kõikidele selles sisalduvatele dokumentidele, failidele, tekstidele, kujutistele, graafikaelementidele, vahenditele ja koodidele, samuti kogu selle veebilehe “välimus ja olemus” kuulub AstraZenecale (kõik õigused reserveeritud) või tema kolmandatest isikutest tööettevõtjatele.

Käesoleval veebilehel olevatest dokumentidest (välja arvatud kolmandatele isikutele kuuluv sisu, mis on vastavalt märgistatud) tohib teha väljavõttelisi koopiaid ning väljatrükke mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks. Seda tingimusel, et selline koopia või väljatrükk sisaldab kõiki autoriõiguse ja omandiõiguse kohta käivaid märkuseid ning välistusi, mis on vastavas dokumendis esitatud. AstraZeneca logo ega kaubamärke ei tohi kasutada ega reprodutseerida ilma eelneva kirjaliku loata.

Kui eespool ei ole osutatud teisiti, on käesoleva veebilehe sisu osaline või terviklik reprodutseerimine, sh raamimine, veebilehest ja selle sisust tuletatud töö loomine, lehe kaasamine teistesse veebilehtedesse, elektroonilistesse otsingusüsteemidesse või väljaannetesse keelatud. Ühelegi teisele veebilehele ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata panna linke, mis juhatavad käesolevale lehele.

Meie ei saa garanteerida teie õigust kasutada käesoleval veebilehel sisalduvat, kolmandatele isikutele kuuluvat materjali; selle kasutamiseks või allalaadimiseks peate eelnevalt hankima omaniku loa. Autoriõigusega kaitstud materjali ega sellel olevat märget autori või autoriõiguse kohta ei tohi muuta enne vastava nõusoleku saamist.

Kui eespool osutatud piiratud luba välja arvata, ei anta käesolevaga mingeid veebilehega seonduvaid õigusi ega litsentse.

Kõik käesoleval veebilehel viidatud tootenimed on AstraZeneca Groupi kaubamärgid, välja arvatud need, mille juures on viidatud teiste äriühingute omandiõigusele, ning kõik õigused on reserveeritud.

KASUTAJA POOLT ANTUD TEABE KASUTAMISE ÕIGUS
Kui te esitate materjali käesoleval veebilehel avaldamiseks (sealhulgas isiklikke andmeid, oskusteavet, kommentaare, ideid, küsimusi, meetodeid, teese vms), siis (i) nõustute, et sellist materjali ei loeta konfidentsiaalseks ning (ii) annate meile ülemaailmse, tähtajatu, tasuta ja mittevälistava õiguse kasutada, avalikustada, kopeerida, muuta, kohaldada, avalikult esitada ning tõlkida nimetatud materjali ükskõik millisel otstarbel ilma mingite piiranguteta. Jätame endale õiguse omal äranägemisel ja ilma ette teatamata eemaldada või kustutada kogu materjali, mida te käesoleval lehel avaldamiseks esitate.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHED JA NENDE SISU
Käesolev veebileht võib sisaldada kolmandatele isikutele kuuluvat materjali (näiteks artikleid, sisestatud andmeid või teese) ja hüpertekstlinke kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehtedele. Pakume kolmandatele isikutele kuuluvaid materjale ja linke vastutulelikkusest oma kasutajate suhtes. Meil ei ole kontrolli nende veebilehtede ega neil esitatava materjali üle, millele käesoleval veebilehel viidatakse või mille jaoks on tehtud lingid. Seetõttu me ei kinnita, sponsoreeri ega soovita neid veebilehti ega ka neil esitatud materjale, samuti ei võta me nendega seoses endale mingit muud vastutust. Eelkõige ei võta me endale vastutust, mis tuleneb võimalikest väidetest selle kohta, et ükskõik millised kolmandale isikule kuuluvad materjalid (olenemata sellest, kas neid avaldatakse käesoleval või mõnel muul veebilehel) rikuvad kellegi intellektuaalse omandi õigusi. Samuti ei vastuta me teabe ega arvamuste eest, mida kolmandate isikute veebilehed võivad sisaldada.

TARKVARA ALLALAADIMINE
Te peate jälgima, et käesolevalt veebilehelt teie arvutisse allalaaditav tarkvara sobib teie arvutis kasutamiseks ega sisalda viirusi.

VEEBILEHE MUUDATUSED
Jätame endale õiguse muuta käesoleva veebilehe kõiki osi ning õiguslikku märkust igal ajal ilma ette teatamata. Kõik muudatused õiguslikus märkuses jõustuvad alates järgmisest korrast, mil te veebilehele sisenete. Eespool osutatust olenemata ei ole me kohustatud käesolevat veebilehte uuendama.

IFP MA RAVIMITE TURUSTAMISE JUHIS
Käesoleval rahvusvahelisel veebilehel esitatud müügiedendusmaterjalid on koostatud viitega IFPMA ravimite turustamise juhisele (IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices). Veebilehte kasutades võtke arvesse, et kõiki pretensioone, mis teil lehe suhtes võivad tekkida, käsitleb kõigepealt AstraZeneca. Kui AstraZeneca vastus teid ei rahulda, võib esitada kaebuse IFPMA-le, mis asub Šveitsis Genfis. Kõik ühe konkreetse riigiga seotud kaebused veebilehe müügiedenduse teemaliste materjalide kohta võib esitada ka vastava riigi ravimitootjate ühendusele.

KONTAKTANDMED
“AstraZeneca”, “kontsern” ja “meie” tähendavad antud kontekstis AstraZeneca PLC-d ja selle sidusettevõtteid. AstraZeneca poole võite pöörduda e-posti teel aadressil estonia@astrazeneca.com